• Tự chủ thời gian
  • Tự chủ tài chính
  • Làm chủ chính mình
  • Cơ hội giao tiếp nhiều người